ข่าวกิจกรรม

วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 13 จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (รุ่นที่ 2) โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการทบทวนความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของกรมชลประทาน โดยมีนางอรทัย ธรรมศิริ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป นางสาววันดี น้ำใจเย็น หัวหน้างานธุรการ และนางสาวสินีนาถ ดำชู นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เป็นวิทยากร

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ“การใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์” รุ่นที่ 2

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 13 จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์” (รุ่นที่ 1) โดยนายอำนาจ ชูวงษ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 13 เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการทบทวนความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของกรมชลประทาน โดยมีนางอรทัย ธรรมศิริ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป นางสาววันดี น้ำใจเย็น หัวหน้างานธุรการ และนางสาวสินีนาถ ดำชู นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เป็นวิทยากร

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์” รุ่นที่ 1

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. ถึง 16.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 13 จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (รุ่นที่ 2) โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการทบทวนความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรมชลประทาน โดยมีนางอรทัย ธรรมศิริ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป นางสาววันดี น้ำใจเย็น หัวหน้างานธุรการ และนางสาวสินีนาถ ดำชู นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เป็นวิทยากร

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 2

วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 13 จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (รุ่นที่ 1) โดยนายไพศาล พงศ์นรภัทร รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 13 เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการทบทวนความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรมชลประทาน โดยมีนางอรทัย ธรรมศิริ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป นางสาววันดี น้ำใจเย็น หัวหน้างานธุรการ และนางสาวสินีนาถ ดำชู นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เป็นวิทยากร

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รุ่น 1

วันนอังคารที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายไพศาล พงศ์นรภัทร รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 13 พร้อมด้วยคณะทำงานตรวจสอบกลั่นกรองคู่มือการปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน(Work Manual) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการติดตามการดำเนินงานคู่มือการปฏิบัติงานจำนวนทั้งหมด 11 เล่ม ตามแผนการที่กำหนดไว้ และเพื่อพิจารณาเลือกคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เป็นตัวแทนของสำนักงานชลประทานที่ 13 เข้าร่วมการประเมินผลรางวัลหน่วยงานที่มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานดีเด่นของกรมชลประทานต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

การประชุมการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ครั้งที่ 1

ระเบียบงานสารบรรณ

ระเบียบการขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุ

ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526

ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2539

ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2548

ระเบียบสวัสดิการกรมชลประทาน

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ฝ่ายบริหารทั่วไป

หน่วยงานภายใน สชป.13

สำนักงานชลประทานที่ 1- 17

หน่วยงานภายในกรมชลประทาน

เว็บลิงค์สำนักงานชลประทานที่ 13

   

 

RegionalIrrigationOffice13