ข่าวกิจกรรม

ในวันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. - 16.30 น. สำนักงานชลประทานที่ 13 จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปบทเรียน After Action Review (AAR) และรายงานผลการดำเนินการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยนายไพศาล พงศ์นรภัทร รองผู้อำนวยกาสำนักงานชลประทานที่ 13 เป็นประธาน พร้อมทั้งคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ สรุปผลการดำเนินการจัดความรู้ของสำนักงานชลประทานที่ 13 และเป็นการวางแผนการจัดการความรู้ในปี 2562 ต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 13 อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปบทเรียน After Action Review (AAR) และรายงานผลการดำเนินการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กิจกรรมบริจาคโลหิต ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 13 จัดกิจกรรม บริจาคโลหิต มีเจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมบริจาคโลหิต จำนวนทั้งหมด 117 ราย ณ อาคารจันทรคุปวิสุทธิเทวา บริเวณองค์พระพุทธมหานาคาสถิต

กิจกรรมบริจาคโลหิต

ในวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. ถึง 15.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 13 โดยงานฝ่ายบริหารได้จัดการประชุมสรุปบทเรียน (After Action Review: AAR) การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิคส์ การใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิคส์ เทคนิคการจัดประชุมและการจัดทำรายงานการประชุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

การประชุมสรุปบทเรียน (After Action Review: AAR) การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิคส์

ในวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายไพรัตน์ ทับประเสริฐ ผู้อำนวยการส่วนบริหาร จัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 13 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมการซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงาน ชลประทานที่ 13 อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

การซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562

ระเบียบงานสารบรรณ

ระเบียบการขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุ

ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526

ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2539

ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2548

ระเบียบสวัสดิการกรมชลประทาน

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ฝ่ายบริหารทั่วไป

หน่วยงานภายใน สชป.13

สำนักงานชลประทานที่ 1- 17

หน่วยงานภายในกรมชลประทาน

เว็บลิงค์สำนักงานชลประทานที่ 13

   

 

RegionalIrrigationOffice13