หน้าแรก   /    ผังเว็บไซต์    /    ติดต่อเรา **ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักชลประทานที่13 **  
     
 
 
 

ลุ่มน้ำแม่กลองความอุดมสมบูรณ์ของภาคตะวันตก
          ลุ่มน้ำแม่กลองอยู่ทางภาคตะวันตกของประเทศ เป็นลุ่มน้ำที่ติดชายแดนไทยกับประเทศพม่า ซึ่งมีเทือกเขาถนนธงชัย – ตะนาวศรี แบ่งกั้นประเทศและเป็นต้นน้ำขอแม่น้ำแม่กลอง ซึ่งอยู่ในเขตจังหวัดตาก และจังหวัดกาญจนบุรี เป็นต้นกำเนิดของลำน้ำสองแคว แควที่อยู่ในจังหวัดตาก เรียกว่า แควใหญ่หรือแควศรีสวัสดิ์ แควที่เกิดในจังหวัดกาญจนบุรี เรียกว่า แควน้อยหรือแควไทรโยคน้อย ทั้งสองแควนี้ไหลมารวมกัน ณ ตำบลปากแพรก จังหวัดกาญจนบุรี กลายเป็นลำน้ำใหญ่เรียกว่า ลำน้ำแม่กลอง ไหลผ่านจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และสมุทรสงคราม มีความยาวประมาณ 132 กิโลเมตร และมีพื้นที่ลุ่มน้ำประมาณ 30,836 ตารางกิโลเมตร หรือ 19.27 ล้านไร่
การพัฒนาลุ่มน้ำแม่กลองถือเป็นลุ่มน้ำหนึ่งที่มีระบบชลประทานที่ค่อนข้างสมบูรณ์ มีแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ 2 แห่งคือ เขื่อนศรีนครินทร์ อำเภอศรีสวัสดิ์ และเขื่อนวชิราลงกรณ์ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเขื่อนทั้ง 2 แห่งสามารถเก็บกักน้ำร่วมกันได้ถึง 26.605 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมีเขื่อนแม่กลอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ทำหน้าที่ยกระดับน้ำส่งน้ำเข้าพื้นที่เกษตรกรรม ครอบคลุมลุ่มน้ำแม่กลองตอนล่างเกือบทั้งหมด สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลองทำให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

หน้าที่ความรับผิดชอบ
          สำนักชลประทานที่ 13 ตั้งอยู่ที่เขื่อนแม่กลอง ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เป็นหน่วยของกรมชลประทานที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลองโดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ดำเนินการด้านการส่งน้ำ – ระบายน้ำ เพื่อเกษตรกรรมสาธารณูปโภค อุตสาหกรรม
และอื่นๆ
2. ดำเนินการก่อสร้างโครงการชลประทานขาดเล็ก และขาดกลาง โครงการพระราชดำริ และอื่นๆ ตามที่กรมชลประทานมอบหมาย
3. บำรุงรักษาอาคารชลประทานต่างๆ
4. ป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ อุทกภัย และคุณภาพน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำ

การบริหารจัดการน้ำ
1. โครงการชลประทานจังหวัด
          จะมีหน้าที่ในการจัดสรรน้ำและบำรุงรักษาโครงการชลประทานขนาดกลางและโครงการพิเศษต่างๆ ตลอดจนพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติม เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำแล้ง น้ำท่วม และน้ำเสีย ทั้งในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทาน มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมดรวมประมาณ 17,151,293 ไร่ มีทั้งหมด 4 โครงการคือ โครงการชลประทานกาญจนบุรี โครงการชลประทานนครปฐม โครงการชลประทานราชบุรี โครงการชลประทานสมุทรสงคราม
2. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
           จะทำหน้าที่เก็บกัก รักษา ควบคุม และจัดสรรน้ำจากโครงการแม่กลองใหญ่ให้กับพื้นที่รับประโยชน์ครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัดคือ กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สมุทรสงคราม และบางส่วนของจังหวัดสุพรรณบุรี เพชรบุรีและสมุทรสาคร รวมพื้นที่กว่า 3ล260,900 ไร่ ซึ่งมีทั้งหมด 11 โครงการคือ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กลอง

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่สำคัญในความรับผิดชอบ

          โครงการชลประทานแม่กลองใหญ่  ประกอบด้วย หัวงานเขื่อนทดน้ำแม่กลอง รับน้ำจากแหล่งน้ำต้นทุน 2 แห่ง คือ เขื่อนศรีนครินทร์ ปริมาณน้ำเก็บกัก 17,745 ล้านลูกบาศก์เมตร และเขื่อนวชิราลงกรณ์ ปริมาณน้ำเก็บกัก 8,860 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยเขื่อนทั้ง 2 แห่งได้ระบายน้ำให้กับเขื่อนแม่กลองเพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ ด้านการชลประทานประมาณ 9,800 ล้านลูกบาศก์เมตร ต่อปี ดังนี้
1. เพื่อการเพราะปลูกและอุปโภคและบริโภคฤดูฝน 2ล500 ล้านลูกบาศก์เมตร
2. เพื่อการเพราะปลูกและอุปโภคและบริโภคฤดูแล้ง 2ล500 ล้านลูกบาศก์เมตร
3. น้ำท้ายเขื่อนเพื่อควบคุมความเค็มและป้องกันน้ำเสียไม่ต่ำกว่าปีละ 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตร
4. ส่งน้ำเพื่อการอุปโภค – บริโภค, เพาะปลูกและบำบัดน้ำเสียให้กับแม่น้ำท่าจีนในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี, นครปฐมและสมุทรสาคร 1,500 ล้านลูกบาศก์เมตร
5. สนับสนุนให้กับการประปานครหลวง 600ล้านลูกบาศก์เมตร

                    นอกจากนี้ สำนักชลประทานที่ 13 ยังมีโครงการชลประทานขนาดกลางอยู่ในความรับผิดชอบ 8 แห่ง ร่วมปริมารน้ำเก็บกัก 131.48 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่โครงการ 114,300 ไร่ และรับผิดชอบโครงการชลประทานขนาดเล็ก 223 แห่ง ปริมาณน้ำเก็บกัก 56.74 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่โครงการ 285,000 ไร่ รวมทั้งยังรับผิดชอบสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 58 แห่ง พื้นที่โครงการ 137ล500 ไร่ โดยมีพื้นที่ครอบคลุม 2 จังหวัดคือ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี

 

 
     

ศูนย์สารสนเทศ สำนักชลประทานที่13

หากพบปัญหาหรือมีข้อเสนอแนะ ติชม เกี่ยวกับเว็บไซต์โปรดติดต่อ ศูนย์สารสนเทศ สำนักชลประทานที่ 13
Webmaster :webom132@hotmail.com


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม เริ่มนับ เมษายน 2555