หน้าแรก   /    ผังเว็บไซต์    /    ติดต่อเรา **ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักชลประทานที่13 **  
     
   
 
"กรมชลประทานเป็น องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ (Water Security)
เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579"
 
     
   
                    1. พัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพของลุ่มน้ำให้ให้เกิดความสมดุล
                  2. บริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการให้เพียงพอ ทั่วถึง และ เป็นธรรม
                  3. ดำเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำตามภารกิจอย่างเหมาะสม
                  4. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาแหล่งน้ำ และการบริหารจัดการน้ำ
 
     
   
                    1.การพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพลักษณะลุ่มน้ำ (Basin-based Approach)
                  2. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ตามวัตถุประสงค์การใช้น้ำ
                  3. การป้องกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันกิดจากน้ำ
                  4. การเสริมอำนาจประชาชนในระดับพื้นที่ (Empowering) การสร้างเครือข่าย
                      และการมีส่วนร่วมของทุกภาคในงานบริหารจัดการน้ำชลประทาน (Networking Collaboration Participation)
                  5. การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะ (Turnaround to Intelligent Organization)
 
     
         ค่านิยม  
                    "WATER  for all"   น้ำเพื่อสรรพสิ่ง
                  Work Smart                        เก่งงาน เก่งคิด
                  Accountability                   รับผิดชอบงาน
                  Teamwork & Networking    ร่วมมือ ร่วมประสาน
                  Expertise                           เชี่ยวชาญงานที่ทำ                
                  Responsiveness                 นำประโยชน์สู่ประชาชน
                  Work Smart เก่งงาน เก่งคิด
                  หมายถึง ใช้ความรอบรู้ทางวิชาการ และเทคโนโลยี ในการปฏิบัติงาน ปรับปรุงกระบวนงาน อย่างสม่ำเสมอ
                  สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงอย่างทันการณ์
                  Accountability รับผิดชอบงาน
                  หมายถึง รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย พร้อมรับการตรวจสอบ และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้อง
                  Teamwork & Networking ร่วมมือ ร่วมประสาน
                  หมายถึง สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น สร้างเครือข่ายในการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
                  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในงาน
                  Expertise เชี่ยวชาญงานที่ทำ
                  หมายถึง ศึกษาหาความรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมความชำนาญในงานที่รับผิดชอบ
                  จนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการและเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อปฏิบัติงานให้สัมฤทธิ์ผล
                  Responsiveness นำประโยชน์สู่ประชาชน
                  หมายถึง เต็มใจช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อ แก้ปัญหา พร้อมให้บริการประชาชน ด้วยความรวดเร็ว และเป็นธรรม
 
   
     
         วัฒนธรรม  
                    “เชี่ยวชาญเรื่องน้ำ ทำงานมีมาตรฐาน บูรณาการเพื่อประชาชน”  
     
         เป้าประสงค์  
                    กรมชลประทาน ได้กำหนดเป้าประสงค์ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 4 ด้าน คือ
                 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ ด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และด้านการ
                  พัฒนาองค์กร มีจำนวน 19 เป้าประสงค์ คือ
                 ก. ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ
                  1. มีปริมาณน้ำเก็บกักและพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น              
                  2. ทุกภาคส่วนได้รับน้ำอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม
                  3. ความสูญเสียที่ลดลงอันเนื่องจากภัยอันเกิดจากน้ำ
                  ข. ด้านคุณภาพการให้บริการ
                  4. อาคารชลประทานอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
                  5. ผู้ใช้น้ำได้รับน้ำความพึงพอใจจากการบริหารน้ำ
                  6. คุณภาพน้ำได้เกณฑ์มาตรฐาน

                  7. ระบบพยากรณ์เพื่อเตือนภัยอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน
                  ค. ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
                  8. การก่อสร้าง ซ่อมแซม และปรับปรุงแล้วเสร็จตามแผนงาน
                  9. การเตรียมความพร้อมก่อนการก่อสร้างเป็นไปตามแผนงาน
                  10. ประชาชน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม                
                  11. มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง
                  12. มีการวางแผน และการดำเนินการบริหารจัดการน้ำที่ดี
                  13. มีผลการศึกษา วิจัยและการพัฒนาสนับสนุนการดำเนินงาน
                  14. มีระเบียบและกฎหมายทีทันสมัย
                  15. ระบบบริหารงานมีประสิทธิภาพ
                  ง. ด้านการพัฒนาองค์กร

                  16. บุคลากรมีสมรรถนะ และขวัญกำลังใจในการทำงาน
                  17.องค์กรมีการจัดการความรู้
                  18. มีระบบฐานข้อมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
                  19.เครื่องจักรเครื่องมืออยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน


 
     
 

 

 

 

 

หากพบปัญหาหรือมีข้อเสนอแนะ ติชม เกี่ยวกับเว็บไซต์โปรดติดต่อ ศูนย์สารสนเทศ สำนักชลประทานที่ 13
96 หมู่ 1 ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110 โทร.0 3461 3486  email : webom132@hotmail.com