ข่าวเดือน สิงหาคม 2560
         

โครงการส่งน้ำฯท่ามะกา
ตรวจสภาพและบูรณาการคลองส่งน้ำ

การประชุมถอดองค์ความรู้
ส่วนวิศวกรรม

สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
ตรวจสอบงานขออนุญาตใช้ที่ราชพัสด

รองอธิบดีฝ่ายวิชาการลงพื้นที่
ตรวจเยี่ยมประตูระบายน้ำบางนกแขวก

ประชาสัมพันธ์ โครงการฯท่ามะกา
บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่

กิจกรรมปลูก
ต้นกล้าดาวเรืองถวายพ่อ

การประชุมการปฎิบัติงาน
ด้านการขอใช้พื้นที่ราชพัสดุ
และ ที่ดินของรัฐ

ผู้อำนวยการส่วงวิศวกรรม สชป.13
เข้าร่วมประชุมและตรวจสอบข้อเท็จจริง
กรณีราษฎรขอพระราชทาน
โครงการขยายสระน้ำ

ประชาสัมพันธ์ โครงการฯท่ามะกา
เทคโนโลยีการผลิตข้าวนาแปลงใหญ่

โครงการจังหวัดเครื่องที่
และโครงการคลินิกมหาดไทย
ครั่งที่ 11

สื่อสัญจร ครั่งที่ 1
โครงการศึกษาความเหมาะสมการ
ปรับปรุงโครงข่ายระบบชลประทาน

 

สชป.13 ลงพื้นที่ตรวจ
โครงการอ่างเก็บน้ำโป่งกระทิง
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สชป.13 ลงพื้นที่
เตรียมการรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

ส่งมอบดอกไม้จันทน์ใน
โครงการจิตอาสาประดิษฐ์
ดอกไม้จันทน์พระราชทาน

ประชุมสำนักงานชลประทานที่ 13
ครั่งที่ 8/2560

 

การประชุมคณะทำงาน
จัดทำคู่มือปฎิบัติงาน
(Work Manual) ด้านบริหารทั่วไป

เกินน้ำป่าไหล ดินโคลนถล่ม
บ้านสะพานลาว จ.กาญจนบุุรี

ประชาสัมพันธ์ โครงการฯท่ามะกา
กำจัดวัชพืชและผักตบชวา

ประชาสัมพันธ์ โครงการฯท่ามะกา
ติดตามตรวจสอบสถานการณ์น้ำ

กิจกรรมเพาะต้นกล้า
ดาวเรืองถวายพ่อ

โครงการฯแม่กลอง
เตรียมแปลงเพาะปลูกเมล็ด
ต้นดาวเรืองและปอเทือง

โครงการฯแม่กลอง ติดธงประดับ
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต

ประชาสัมพันธ์ โครงการฯท่ามะกา
ประชุมร่วมแก้ไขปัญหา
เรื่องน้ำคลองระบายิ์

ประชาสัมพันธ์ โครงการฯท่ามะกา
เฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

มอบดอกไม้จันทน์แก่
เทศบาลตำบลม่วงชุม

กิจกรรมปลูกดาวเรือง

Cop
การจัดทำคู่มือการปฎิบัติงาน
(Work Manual)

กิจกรรมออกกำลังกาย

ประชาสัมพันธ์ โครงการฯท่ามะกา
ตรวจสอบที่ดินของ
นายทรงธรรม ผดุงลักษณ์

ประชาสัมพันธ์ โครงการฯท่ามะกา
ประชุมแก้ไขปัญหาเขตคลองระบายน้ำ

ผู้อำนวยการ สชป.13
ตรวจสอบอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง
ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี

เจ้าหน้าที่โครงการฯนครชุมเข้าร่วม
กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

เจ้าหน้าที่โครงการฯกำแพงแสน
เข้าร่วมกิจกรรม
งานเฉลิมพระชนมพรรษา

ประชาสัมพันธ์ โครงการฯท่ามะกา
ตรวจสภาพคลองส่งน้ำ

ประชาสัมพันธ์ โครงการฯท่ามะกา
น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

ประชาสัมพันธ์ โครงการฯท่ามะกา
ติดตั่งเครื่องสูบน้ำ

กิจกรรมปลูก
ดอกดาวเรืองถวายพ่อหลวง

โครงการฯ กำแพงแสน
เข้าร่วมโครงการเสริมสร้าง
ความผาสุกภายในองค์กร

ผคบ.กำแพงแสน
และเจ้าหน้าที่โครงการฯ
ร่วมใจเพาะเมล็ดดาวเรือง

เจ้าหน้าที่โครงการฯกำแพงแสน
เข้าร่วมกิจกรรมงาน
เฉลิมพระชนมพรรษา

ประชุมหารือแนวนโยบาย
การปฏิบัติงาน 2561

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ

กีฬาสานสัมพันธ์

กิจกรรมร่วมบริจารโลหิต
ถวายเป็นพระราชกุศล

การประชุมสร้างการรับรู้
ภาคการเกษตร โครงการ 9101

กิจกรรมเพาะ
ต้นกล้าดาวเรืองถวายพ่อ

การประชุมสรุปผลการดำเนินงาน
โครงการการนำร่องติดตั่งระบบ
FTTx VPN Tunnel

ประชาสัมพันธ์ โครงการฯท่ามะกา
น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ

ประชาสัมพันธ์ โครงการฯท่ามะกา
เพาะเมล็ดพันธุ์ดาวเรือง

ประชาสัมพันธ์ โครงการฯท่ามะกา
น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ

ประชาสัมพันธ์
โครงการฯท่ามะกา กำจัดพืช

ประชาสัมพันธ์ โครงการฯท่ามะกา
เข้าพบนายเฉลิมวรรษ อินทชัยศรี

ยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน

น้อมรำลึกพิธีเปิดเขื่อนแม่กลอง