หน้าแรก   /    ผังเว็บไซต์    /    ติดต่อเรา **ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักชลประทานที่13 **  
 

 

แผนผังเว็บไซต์ สำนักชลประทานที่ 13

 

 

     ประวัติความเป็นมา
     ข้อมูลสำนัก
           -วิสัยทัศนน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
           -หน้าที่ความรับผิดชอบ
           -คณะบริหาร
           -ข้อมูลบุคลากร
           -ร่างคำรับรองการปฏิบัติราชการ
           -รายงานผลการปฎิบัติตามคำรับรอง
           -ศูนย์ประสานงานและงบประมาณ
     หน่วยงานในสังกัด
           -ฝ่ายบริหารทั่วไป
           -ส่วนวิศวกรรมบริหาร
           -ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา
           -ส่วนปฏิบัติการ
           -ส่วนเครื่องจักรกล
           -โครงการชลประทานกาญจนบุรี
           -โครงการชลประทานนครปฐม
           -โครงการชลประทานราชบุรี
           -โครงการชลประทานสมุทรสงคราม
           -โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กลอง
           -โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน
           -โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม
           -โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม
           -โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย
           -โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา
           -โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา
           -โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก
           -โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน
           -โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง
           -โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน
     ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อพัฒนา
     แหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ (ตัวชี้วัด ชป.29)
     ศูนย์ความรู้กลาง
     ศูนย์ความรู้สำนักชลประทานที่13
     เว็บบอร์ด
     ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
     ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
     จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
     แบบฟอร์มขอรับบริการจากศูนย์สารสนเทศ

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น
(ช่างระดับ 2-3)

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น
(สนับสนุนระดับ 2-3)

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น
(บริการพื้นฐาน)

รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงาน
เป็นระดับ 4 (ช่าง)

รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงาน
เป็นระดับ 4 (
สนับสนุน)
 ประกาศผลสอบพนักงานราชการ
วิธีการจัดทำ googlemap
>>สัญลักษณระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อบริหารจัดการ
พัฒนาแหล่งน้ำและจัดการน้ำบน Google Map

ข่าวสภาพน้ำท่าสถานีต่างๆ
รายงานสภาพน้ำท่า สถานการณ์น้ำในแต่ละวัน
      -เขื่อนวชิราลงกรณ
      -เขื่อนศรีนครินทร์
      -เขื่อนท่าทุงนา
      -เขื่อนแม่กลอง
      - K54 อำเภอทองผาภูมิ
      - K31 ห้วยแม่น้ำน้อย
      - K58 ตำบลท่าสา อำเภอไทรโยค
      - K10 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค
      - K17 ลำภาชี
      - K37 วังเย็น อำเภอเมือง
      - K12 ลำตะเพิน
      - K34 A หนองบัว อำเภอเมือง
      - K3 วัดใต้ อำเภอเมือง
กิจกรรมสำนักชลประทานที่13
      - กิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทานปีที่ 110
      - กิจกรรม KM Day 2012 สำนักชลประทานที่13
      - ประชุมแผนงานหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัย
      - ประชุมคำนวณหาประสิทธิภาพการชลประทานเพื่อจะจัดสรรน้ำ
      - คณะJICA เข้าประชุมเกี่ยวกับพื้นที่น้ำท่วมเพื่อจะจัดทำ MOU
      ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

กรมชลประทาน
โครงการพระราชดำริ
กรมชลดอทคอม
วรสารชลประทาน
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย
เครือข่ายนานาชาติด้านน้ำและระบบนิเวศของนาข้าว
ห้องสมุดกรมชลประทาน
ระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์
คณะทำงานจริยธรรมประจำกรมชลประทาน
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
กฎหมายคลายทุกข์
กลุ่มงานเทคโนโลยีและเครือข่าย
รวม link ภาพถ่ายดาวเทียม
สารสนเทศภายในกรมชลประทาน
ดาวน์โหลด เซ็นเตอร์
ระบบบัทึกผลการปฏิบัติราชการ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
      - ระเบียบ/แบบการขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุ
      - ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526
      - ระเบียบงานสารบรรณแก้ไข พ.ศ.2539
      - ระเบียบงานสารบรรณฉบับ2 พ.ศ.2548
      - ระเบียบสวัสดิการกรมชลประทาน
      - ระเบียบการถ่ายโอนภารกิจฯ พ.ศ.2553
      - ระเบียบยานพาหนะ พ.ศ.2547
คำสั่ง/ประกาศ/หนังสือเวียน
      - คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
      - คำสั่งกรมชลประทาน
      - ประกาศกรมชลประทาน
      - หนังสือเวียนสำนักงานเลขานุการกรม
      - กลุ่มตรวจสอบภายใน
      - กองการเงินและบัญชี
      - กองพัสดุ
      - กองแผนงาน
      - ส่วนฝึกอบรม
     

ศูนย์สารสนเทศ สำนักชลประทานที่13

หากพบปัญหาหรือมีข้อเสนอแนะ ติชม เกี่ยวกับเว็บไซต์โปรดติดต่อ ศูนย์สารสนเทศ สำนักชลประทานที่ 13
Webmaster :webom132@hotmail.com


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม เริ่มนับ เมษายน 2555